Datakurs – internett og digitale verktøy

Grannehjelpa organiserer datakurset som tek føre seg digital postkasse, tenesten «SvarUt» (elektroniske brev frå Kvam herad), e-post, bank-id og andre internettbaserte tenester. Kurset høver for dei som har liten eller inga kjennskap til digitale verktøy frå før.

Kontakt Grannehjelpa for meir informasjon. Telefon 90 12 26 88
E-post: post@grannehjelpa.no

Kurset er delvis finansiert av Kommunal-
og moderniseringsdepartementet gjennom tilskot.

Om Stiftinga Grannehjelpa

Grannehjelpa er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige.