Gratis læremateriale til deg som vil læra å bruka internett!

Internett har vorte ein viktig del av kvardagen vår. Stadig fleire av dei tenestene me er mest avhengige av er vorte digitaliserte, og er no berre tilgjengelege gjennom datamaskin eller nettbrett. Det kan vera vanskeleg å halda tritt med alle endringane, og å navigera seg gjennom dei ulike nettsidene. Mange eldre har lite eller ingen erfaring med digitale verktøy, noko som fører til at dei ikkje lenger får tilgang til naudsynt informasjon.

Med eit klart mål om å auka datakunnskapen blant eldre, oppretta Grannehjelpa tiltaket På nett i Kvam. Tiltaket fekk innvilga økonomiske midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som finansierte to datakurs og eitt kompendium med læremateriale. Datakursa, som tok stad i vinter, gav deltakarane ei innføring i grunnleggjande ord og omgrep knytt til internett, korleis ein les og skriv e-post, og korleis ein brukar Digipost, Bank-ID og Kvam Herad si elektroniske teneste SvarUt. Alt lærematerialet som vart nytta i undervisinga vart samla i eit kompendium, som du kan finna litt lenger ned på denne sida.

Sjølv om lærematerialet er og skal vera gratis for alle, ynskjer Grannehjelpa også å kunna tilby kurs for dei som har behov for litt vegleiing. I haust vil det difor verta arrangert to nye datakurs med same tema som tidlegare i år: eitt for dei med PC, og eitt for dei med nettbrett. Kvart kurs vil gå over tre dagar. Det kostar 600 kr,- for eit heilt kurs. Deltakarane må ta med eigen PC eller nettbrett.

Datoar for kursa vert som følgjer:

Kurs for deg med PC:
Onsdag 08. november, klokka 10.00-13.00
Onsdag 15. november, klokka 10.00-13.00
Onsdag 22. november, klokka 10.00-12.00

Kurs for deg med nettbrett:
Torsdag 09. november, klokka 10.00-13.00
Torsdag 16. november, klokka 10.00-13.00
Torsdag 23. november, klokka 10.00-12.00

Påmelding gjerast til Grannehjelpa.
Telefonnummer: 901 22 688
E-postadresse: post@grannehjelpa.no
eller kom innom i Sandvenvegen 1A, Norheimsund!

Kursa har eit avgrensa tal plassar.

Klikk her for å koma til det gratis lærematerialet.
Du kan skriva ut eller lasta ned kompendiet frå den nye sida som kjem opp når du har trykt på lenkja.